Home Member Web Board Contact Us About Us Map
เมนูหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
Thai PBS
Nation Channel
สาระความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
หนังสือพิมพ์
ข่าวสด
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
มติชน
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่

หลักสูตรสำหรับกิจการ ซื้อมา - ขายไป

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการและนักบัญชีจะต้องปฏิบัติตาม
           พระราชบัญญัติการบัญชีแตกต่างหรือมีความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติวิชาชีพอย่างไร
           พระราชบัญญัติการบัญชีและพระราชบัญญัติวิชาชีพเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราอย่างไร
           ใครคือผู้จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชีในธุรกิจของเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
           จะได้รับโทษอย่างไรหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี เสียค่าปรับเท่าไหร่ ติดคุกนานเท่าไหร่ 
           หากจะทำให้ถูกต้องตามกฏหมายบัญชีต้องจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการลงรายการบัญชีอย่างไร
 
มาตรฐานการบัญชี
           แม่บททางการบัญชี
               - แม่บททางการบัญชีคืออะไร  ทำไมนักบัญชีต้องรู้และเข้าใจ
           ฉบับที่ 31 สินค้าคงเหลือ
               - ราคาทุนของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
               - การตีราคาสินค้าแบบใดถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของเรา  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และประหยัดค่าภาษีอากร
           ฉบับที่ 32 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
               - ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
               - ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คิดได้กี่แบบ
               - มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสมกับธุรกิจ  ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  และประหยัดค่าภาษีอากร
           ฉบับที่ 33 ต้นทุนการกู้ยืม
               - ต้นทุนการกู้ยืมคืออะไร  มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจอย่างไร
               - กู้เงินมาสร้างอาคาร  ดอกเบี้ยส่วนไหนเป็นต้นทุนของอาคาร  ส่วนไหนเป็นค่าใช้จ่าย
               - สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการบัญชี  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง
           ฉบับที่ 35 การนำเสนองบการเงิน
               - จัดทำงบการเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี  และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน
               - งบการเงินที่มี่ความหมาย  มีหลักเกณฑ์ในการแสดงรายการอย่างไร
               - ความรับผิดชอบต่อข้อมูลในงบการเงินเป็นของใคร
           ฉบับที่ 37 การรับรู้รายได้
               - ในสถานการณ์แบบใด  ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
               - การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้ประเภทใดได้บ้าง
               - ความไม่แน่นอนแบบใดบ้างที่ทำให้ต้องปรับลดรายได้  ให้เท่ากับมูลค่าที่จะได้รับจริง
               - การให้บริการที่มีอายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี  จะมีวิธีการอย่างไรในการคำนวณรายได้ให้เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี
           ฉบับที่ 38 กำไรต่อหุ้น
               - การคำนวณกำไรต่อหุ้นทำได้อย่างไร  และมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง
               - ในกรณีที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นหลายประเภทจะคำนวณกำไรต่อหุ้นได้อย่างไร
               - มีสถานการณ์อย่างไรบ้างที่ต้องมีการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด
การวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชี
           ความหมายของรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
           การจำแนกรายการค้าระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายและระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สิน
           การวิเคราะห์รายการค้าโดยสมการบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
           สมุดบัญชีรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีแยกประเภทของธุรกิจ

การจัดทำเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากร
           จัดการเกี่ยวกับเอกสารรายรับ - จ่าย  ใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
           ระบบใบสำคัญต่าง ๆ การใช้เอกสารแทนบัญชีย่อยอย่างไรให้ถูกต้องทั้งชนิดและข้อความ
             ตามแบบฟอร์มในฝ่ายบัญชี
           จะจัดทำรายงานภาษีซื้อ  ภาษีขายและรายงานอื่น ๆ  อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชี
             และกฎหมายภาษีอากร
           ทำอย่างไรการแยกหมวดหมู่ทางบัญชีและการเลือกใช้รหัสบัญชีจึงจะเหมาะสมตามประเภท
             ของกิจการ

การจัดทำบัญชีตามกฎหมาย
        บัญชีรายวัน
               - บัญชีเงินสด
               - บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร 
               - บัญชีรายวันซื้อ
               - บัญชีรายวันขาย
               - บัญชีรายวันทั่วไป
        บัญชีแยกประเภท
               - บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
               - บัญชีแยกประเภทรายได้ค่าใช้จ่าย
               - บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
               - บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
               - บัญชีสินค้า 
               - บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น
การจัดทำงบการเงิน
           งบดุล 
           งบกำไรขาดทุน 
           งบกระแสเงินสด 
           งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
           งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
             งบการเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
           ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร
           หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเมื่อใดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 0%
           ข้อแตกต่างระหว่างอัตรา 0% กับ NON VAT ผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
           ใบกำกับภาษีที่เข้าข่ายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม จะนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
           การยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร จึงไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
           ฐานภาษีและจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ
           กรณีที่กิจการไม่ได้ขายสินค้าแต่กฎหมายถือเป็นการขาย  ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
           หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป กับใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
           วิธีการยกเลิกใบกำกับเต็มรูป  และการออกใบแทนที่ถูกต้องและไม่ถูกสรรพากรประเมิน
           การออกใบกำกับภาษี  เมื่อได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ
           หลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ของผู้ประกอบการ
           หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซื้อต้องห้ามและวิธีปฏิบัติการเฉลี่ยภาษีซื้อ
           ประเด็นปัญหา "ภาษีซื้อต้องห้าม"
           ภาษีซื้ออันเกิดจากค่ารับรอง
           ภาษีซื้อเกี่ยวกับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 
           ภาษีซื้อเกิดจากการเช่าซื้อทรัพย์สิน เพื่อใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
           ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร ต่อมาได้ขายหรือให้เช่า
           ภาษีซื้อที่เกิดจากใบกำกับภาษีไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อความไม่ครบถ้วนในส่วนสาระสำคัญ
           ภาษีซื้อของขวัญให้ลูกค้าเนื่องจากวันปีใหม่ วันเกิด เปิดกิจการใหม่
           ภาษีซื้อค่าน้ำมัน ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
           ภาษีซื้อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ออกในนามผู้ให้เช่า
           ภาษีซื้อค่าที่พักโรงแรมของกรรมการ
           ภาษีซื้อ ส่งเสริมการขาย
           ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินหรือระบบจ่ายของกิจการประเภทที่ต้องเสีย VAT
           ภาษีซื้อที่ต้องนำมาเฉลี่ยมีอะไรบ้าง
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
           การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมสินค้าเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
             จากการทำการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การชิงโชคประกวดแข่งขัน
           ค่าโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นภาคเอกชนจะต้องหัก
             ภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
           การให้ "บริการ" ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่
           ค่าธรรมเนียมธนาคารต้องหักภาษีหรือไม่และหักอย่างไร(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 112/2545) 
           อะไรคือสัญญาระยะยาว
           ค่าซ่อมรถ, ค่าซ่อมเครื่องจักร (ใบเสร็จแยกค่าแรงกับค่าอะไหล่) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
           มูลนิธิ สมาคมและนิติบุคคลอาคารชุดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และถ้าเป็นผู้จ่ายเงินได้
             ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ กรณีใดบ้าง
           การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด
           การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งที่มีส่วนลดและไม่มีส่วนลด
           การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคาร หรือบริษัท หรือ
             นิติบุคคลอื่น หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
           การจ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก ของโรงแรมและภัตตาคารต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
           จำนวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 500 บาทหรือ 1,000 บาท กรณีจ่ายให้รัฐบาล กับจ่ายให้
             บริษัท หรือ นิติบุคคล(เอกชน) ต่างกันอย่างไร
           การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, การเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรอง
             การหักภาษี ณ ที่ จ่ายและผลบังคับใช้ ผลกระทบต่อบริษัทถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีผลอย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
           เงินได้พึงประเมินคืออะไร  มีหลักเกณฑ์และความหมายและความหมายตามประมวล
             รัษฎากรอย่างไร
           หลักเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษี
           ค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่นำมาประหยัดในการคำนวณภาษี
           หลักเกณฑ์การใช้สิทธิทางภาษีเพื่อประหยัดภาษีสำหรับพนักงานและนายจ้างตาม
             หลักเกณฑ์ใหม่
           มาตรการใหม่ล่าสุดในการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลอะไรบ้างที่จะประกาศใช้ในปีนี้
           การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงิน
             ได้หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
           ใช้แบบนำส่งภาษีใดในการนำส่งภาษี  และจะต้องจัดเตรียมอย่างไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
           การคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี  เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลได้อย่างไร
           รายจ่ายที่เป็นส่วนตัว การให้โดยเสน่หา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร  และแนว
             ปฏิบัติที่ต้องทำให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
           รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาและกีฬา
             จะต้องทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
           ค่าเลี้ยงรับรองหรือค่าบริการจะต้องทำอย่งไรถึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ
            ไม่ต้องบวกกลับ
           มีหลักเกณฑ์ใดบ้างในการพิจารณาการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
           ทรัพย์สินชนิดใดคิดค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาได้  และชนิดใดคิดค่าเสื่อมราคาไม่ได้
           การคิดค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กฎหมายให้สิทธิตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
             มีอะไรบ้าง
           กรณีของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง  สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สิน
             มาคิดค่าเสื่อมราคาได้จำนวนเท่าใด
           รายจ่ายที่เป็นส่วนตัว  การให้โดยเสน่หา  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร  และมีแนวปฏิบัติ
             ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
ประกันสังคม
           หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบมีอะไรบ้าง
           ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ต้องนำส่งเงินสมทบจำนวนเท่าใด
           วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง  ปัญหาในเรื่องของความหมายของ "ค่าจ้าง"
             ว่าเงินได้แบบใดบ้างที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าประกันสังคม
           ลูกจ้างประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม
           ปัจจุบันเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม 5%  เพื่อเข้ากองทุนใดบ้าง
           ลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนอะไรบ้าง  ที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม
           ผู้ใดมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
           จะคำนวณค่าประกันสังคมอย่างไรให้ถูกต้อง  และไม่ถูกสำนักงานประกันสังคมประเมินเงินนำส่งเพิ่ม
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.wannakit.com